Všeobecné obchodné podmienky - Lekáreň pri Váhu

Všeobecné obchodné podmienky

 

OBCHODNÉ PODMIENKY  INTERNETOVEJ LEKÁRNE PRI VÁHU

ČLÁNOK I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Obchodná spoločnosť ALBINUS s.r.o., so sídlom E. Belluša 6936/12? 921 01 Piešťany, IČO : 51 433 257, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Tnava, oddiel: Sro, vložka č. 41879/T, je držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni LEKÁREŇ PRI VÁHU prevádzka nachádzajúca sa v Piešťanoch, ul. E. Belluša 6936/12, (ďalej aj „Kamenná lekáreň“) a súčasne je táto spoločnosť oprávnená vykonávať internetový výdaj liekov pod označením internetová lekáreň PRI VÁHU na doméne www.lekarenprivahu.sk (ďalej len „internetová lekáreň“).
 2. Tieto Obchodné podmienky internetovej lekárne PRI VÁHU (ďalej len „OP“) upravujú právne vzťahy medzi internetovou lekárňou ako predávajúcim a kupujúcim, ktorým môže byť aj spotrebiteľ, vznikajúce z kúpnej zmluvy na diaľku, pri dodávke objednaného tovaru, reklamáciách a sťažnostiach, prípadne v súvislosti s nimi. Tieto OP sú vypracované v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa, o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, zákona o liekoch a vyhlášky o internetovom výdaji liekov.
 3. V prípade, že niektoré otázky nie sú OP upravené, spravujú sa príslušnými ustanoveniami právnych predpisov uvedených v predchádzajúcom bode. Neoddeliteľnou súčasťou OP je Reklamačný poriadok, ktorým sa upravuje postup pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného prostredníctvom internetovej lekárne PRI VÁHU, prípadne postup vybavovania sťažností a podnetov, a práva zmluvných strán z toho vyplývajúce.
 4. Orgánom dozoru je :
 • pre doplnkový tovar internetovej lekárne : Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj,  Pekárska 23, 917 01 Trnava, Odbor výkonu dozoru
 • pre lieky a zdravotnícke pomôcky : Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 1024/11, 821 08 Bratislava
 • pre veterinárne lieky : Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Biovetská 34, P.O. Box 52c, 949 01 Nitra
 • pre kozmetiku a výživové doplnky: Regionálny úrad verejného zdravotníctva, SR, Limbová 6, 917 02 Trnava,
 • pre potraviny : Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Botanická 17, 842 13 Bratislava
 • pre zdravotnícke pomôcky, ktoré sú určené na meranie: Slovenský metrologický inšpektorát –SMI, Geologická 1, 821 06 Bratislava

 

ČLÁNOK II

DEFINÍCIE A SKRATKY

 

 • Zákon o liekoch : z. č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prípadne iný zákon upravujúci podmienky prevádzkovania lekárne a internetového výdaja,
 • Vyhláška o internetovom výdaji liekov : vyhl. MZ SR č. 21/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej preprave a o spôsobe reklamácie;
 • Zákon o ochrane spotrebiteľa : zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;
 • Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku : zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • Internetová lekáreň : internetový výdaj liekov prevádzkovaný spoločnosťou ALBINUS s.r.o. so sídlom E. Belluša 6936/12, 921 01 Piešťany, IČO: 51 433 257 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Odd. Sro, vl. č. 41879/T na doméne www.lekarenprivahu.sk v zmysle § 22 zákona o liekoch a súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky;
 • Kamenná lekáreň –j e prevádzka verejnej lekárne PRI VÁHU nachádzajúca sa na E. Belluša 6936/12? 921 01 Piešťany
 • Predávajúci alebo prevádzkovateľ - spoločnosť ALBINUS s.r.o. so sídlom E. Belluša 6936/12, 921 01 Piešťany, IČO: 51 433 257 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Odd. Sro, vl. č. 41879/T
 • Odberné miesto : prevádzkareň verejnej lekárne spoločnosti ALBINUS s.r.o. so sídlom E. Belluša 6936/12, 921 01 Piešťany, IČO: 51 433 257 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Odd. Sro, vl. č. 41879/T na adrese : E. Belluša 6936/12, 921 01 Piešťany
 • Kupujúci alebo zákazník : akákoľvek plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo existujúca právnická osoba, za predpokladu, že riadne vyplní a zašle objednávku na nákup tovaru prostredníctvom internetovej lekárne predávajúcemu v zmysle Obchodných podmienok a predávajúci jej objednávku záväzne akceptuje;
 • Tovar alebo predmet kúpy alebo zásielka : produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetovej lekárne, pričom môže ísť o lieky, zdravotnícke pomôcky alebo doplnkový sortiment;
 • Kúpna cena : cena uvedená na stránke www.lekarenprivahu.sk pri danom tovare v okamihu objednania tovaru kupujúcim, ak nie je dohodnuté medzi kupujúcim a predávajúcim niečo iné;
 • Súvisiace náklady : predovšetkým náklady súvisiace s dodaním tovaru kupujúcemu na ním udanú adresu (najmä poštovné) a náklady súvisiace so zaplatením (=zvoleným spôsobom platby) tovaru kupujúcim (najmä dobierka).
 • Zmluvné strany : predávajúci a kupujúci;
 • Bankový účet : je bankový účet vedený v Československej obchodnej banke a.s., ktorý patrí predávajúcemu;
 • Lieky : humánne a veterinárne lieky registrované v SR, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis alebo na veterinárny lekársky predpis,
 • Zdravotnícke pomôcky : zdravotnícke pomôcky, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov, okrem aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok, diagnostických zdravotných pomôcok in vitro, zdravotníckych pomôcok III. skupiny a implantovateľných a invazívnych zdravotníckych pomôcok na dlhodobé používanie IIa. skupiny alebo IIb. skupiny;
 • Doplnkový sortiment : kozmetika, dietetické výrobky, minerálne vody, detská výživa a iné výrobky určené na ochranu a podporu zdravia a krásy, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov;
 • OP : tieto Obchodné podmienky pre nákup a predaj tovaru prostredníctvom internetovej lekárne. 

 

ČLÁNOK III

OBJEDNANIE TOVARU

 1. Kupujúci si objednáva tovar z internetovej lekárne na základe ponuky uvedenej na stránke www.lekarenprivahu.sk , a to prostredníctvom elektronického objednávkového formulára. Podľa § 22 ods. 4 písm. a) a b) Zákona o liekoch môže predávajúci vydať humánny liek s obsahom drogového prekurzora len v takom počte balení, v akom je to potrebné na jeden liečebný cyklus.
 2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je registrácia zákazníka, riadne vyplnenie všetkých povinných polí registračného formulára.
 3. Riadne vyplnená objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Kupujúci zodpovedá za údaje, ktoré uvedie v odoslanej objednávke. Predtým, ako kupujúci odošle objednávku, bude mu v rámci zhrnutia (rekapitulácie) objednávky umožnené skontrolovať a v prípade potreby zmeniť zadané alebo opraviť chybné údaje vrátením sa späť na predchádzajúcu stránku. Údaje, ktoré budú uvedené v odoslanej objednávke bude predávajúci považovať za správne a úplné, za čo zodpovedá objednávateľ.
 4. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke, oznámenie o prijatí objednávky, ktorá obsahuje sumarizáciu objednávky. Oznámenie o prijatí objednávky sa považuje za akceptovanie objednávky.
 5. Každej objednávke bude priradené jedinečné číslo zásielky umožňujúce sledovanie chronologického priebehu vybavenia objednávky od okamihu prijatia objednávky až po jej konečné vybavenie.
 6. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá doručením akceptácie predávajúceho kupujúcemu. Uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a kupujúci sa zaväzuje zaň zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu a Súvisiace náklady, v prípade, že sa aplikujú. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí, že pri uzatváraní kúpnej zmluvy budú použité komunikačné prostriedky na diaľku. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití týchto komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie a pod.) znáša kupujúci.
 7. Aktuálna ponuka tovarov a ich cena je platná po dobu, po ktorú je uvedená na webovej stránke internetovej lekárne.
 8. Podmienkou nákupu je registrácia na stránke internetovej lekárne a zriadenia zákazníckeho konta kupujúcim.

 

ČLÁNOK IV

KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu ako aj Súvisiace náklady podľa zvoleného spôsobu dodania tovaru a zaplatenia kúpnej ceny. V prípade platby kúpnej ceny prostredníctvom dobierky je kupujúci povinný si tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu ako aj Súvisiace náklady (poštovné, dobierka). Neprebratie dobierky kupujúcim bez odstúpenia od zmluvy oprávňuje predávajúceho vymáhať od kupujúceho vzniknuté náklady.
 2. Kupujúcemu, ktorý si neprevezme zásielku objednanú na dobierku, resp. pri osobnom vyzdvihnutí v kamennej lekárni s platbou pri prevzatí, môže byť webovým portálom internetového obchodu umožnený výlučne spôsob platby vopred.
 3. Kúpne ceny tovaru uvedené na stránke www.lekarenprivahu.sk sú platné v okamihu objednania tovaru kupujúcim a sú platné iba pre internetovú lekáreň, nie pre Kamennú lekáreň.
 4. Všetky kúpne ceny sú v EUR (€) a vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) v zákonom stanovenej výške.
 5. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania celej kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho alebo uhradením v hotovosti priamou platbou, platobnou kartou alebo v hotovosti na dobierku pri dodávke tovaru prostredníctvom pošty alebo v hotovosti alebo platobnou kartou pri dobierke prostredníctvom zmluvného kuriéra.
 6. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho prevzatím tovaru podľa týchto OP.
 7. Bez toho, aby tým bolo dotknuté ustanovenie poslednej vety čl. IV bod 1 týchto VOP, kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu tovaru jedným z nasledujúcich spôsobov:
 1. bezhotovostne - bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho alebo prostredníctvom platobnej karby pred odovzdaním tovaru. Kupujúci je v takomto prípade povinný zaplatiť kúpnu cenu do 5 dní odo dňa doručenia potvrdenia od predávajúceho o akceptácii objednávky. V prípade, že kúpna cena nebude včas zaplatená, predávajúci môže odstúpiť od zmluvy;
 2. hotovostne - na dobierku, prostredníctvom pošty alebo zmluvného kuriéra pri prevzatí tovaru;
 3. hotovostne - priamou platbou v Kamennej lekárni
 4. bezhotovostne - na dobierku, platobnou kartou prostredníctvom zmluvného kuriéra pri prevzatí tovaru;
 5. hotovostne -priamou platbou, platobnou kartou alebo kombináciou týchto spôsobov platby v Kamennej lekárni
 6. iným spôsobom, ak sa tak zmluvné strany dohodnú.
 1. Ku kúpnej cene budú pripočítané Súvisiace náklady podľa zvoleného spôsobu dodania tovaru a spôsobu zaplatenia kúpnej ceny, ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s kúpnou cenou.
 2. Odovzdanie tovaru kupujúcemu je možné až po (alebo súčasne s) úplnom zaplatení kúpnej ceny, pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.
 3. Kupujúcemu bude na kúpnu cenu vystavená predávajúcim faktúra, ktorá mu bude zaslaná spolu s tovarom a slúži zároveň ako daňový doklad alebo doklad ERP v prípade hotovostnej platby.
 4. Všetky akcie uvedené v internetovom obchode platia do vypredania zásob, ak nie je výslovne uvedené inak.

 

ČLÁNOK V

DODACIE PODMIENKY

 1. Objednaný tovar bude odovzdaný kupujúcemu zvoleným spôsobom – podľa objednávky, a to odoslaním (poštou alebo zmluvným kuriérom na dodaciu adresu uvedenú v objednávkovom formulári) alebo bude pripravený na osobné vyzdvihnutie v Kamennej lekárni. V prípade osobného odberu tovaru v Kamennej lekárni pošle predávajúci kupujúcemu potvrdzujúci e-mail, že tovar je pripravený na prevzatie v Kamennej lekárni. Odberná lehota tovaru pre osobné vyzdvihnutie je desať (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia informácie kupujúcemu o tom, že tovar je pripravený na vyzdvihnutie (ďalej len „odberná lehota“).
 2. Lehota na doručenie tovaru sa odvíja aj od toho, kedy je objednávka doručená predávajúcemu, a tiež v prípadoch platby kúpnej ceny bezhotovostne, od zaplatenia kúpnej ceny :
 1. Ak je objednávka doručená predávajúcemu a spotrebiteľ si zvolil hotovostnú platbu - dobierkou, priamu hotovostnú platbu, platbu platobnou kartou predávajúci zabezpečí jeho odoslanie kupujúcemu najneskôr druhý nasledujúci pracovný deň od prijatia objednávky predávajúcim.
 2. Ak je objednávka doručená predávajúcemu a spotrebiteľ si zvolil bezhotovostnú platbu (bankový prevod, karta), predávajúci zabezpečí jeho odoslanie spotrebiteľovi najneskôr nasledujúci pracovný deň po obdržaní kúpnej ceny za tovar.

Dodacia lehota kuriéra (Slovak Parcel Service) je jeden pracovný deň odo dňa odovzdania zásielky na odoslanie pre spotrebiteľa.

 1. Vo výnimočnom prípade môže byť pri konkrétnom tovare na internetovej stránke www.lekarenprivahu.sk uvedená dlhšia dodacia lehota ako podľa bodu 2 tohto článku týchto OP, v takomto prípade bude tovar dodaný v tomto termíne.
 2. V prípade, že objednaný tovar nie je výnimočne možné dodať v uvedenom termíne alebo tovar nie je na území Slovenskej republiky dostupný vôbec, bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). Informácia podľa predchádzajúcej vety zaslaná predávajúcim kupujúcemu sa považuje za nový návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. V prípade, že kupujúci súhlasí s podmienkami nového návrhu, a kupujúci zašle jeho súhlas (akceptáciu) návrhu, doručením akceptácie návrhu vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim kúpna zmluva. V prípade, že kupujúci nesúhlasí s novým návrhom alebo neodpovie, kúpna zmluva nevznikne.
 3. Ak predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a kupujúci s predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení podľa predchádzajúceho bodu 4, je predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu do štrnástich (14) dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.
 4. Kupujúci je povinný tovar prevziať alebo zabezpečiť jeho prevzatie, pri dodaní tovaru skontrolovať neporušenosť obalu, a prípadné nedostatky okamžite oznámiť prepravcovi alebo ich pri osobnom odbere oznámiť zamestnancovi Kamennej lekárne, kde si tovar vyzdvihuje; ak tovar preberá iná osoba ako kupujúci, má sa za to, že táto osoba je na tieto úkony kupujúcim splnomocnená a oprávnená.
 5. V každom balíku je priložená faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací list, prípadne je priložený samostatný dodací list.
 6. Pri objednávke nad 40,-€ vrátane DPH si predávajúci nebude účtovať náklady na doručenie; to neplatí o poplatku za spôsob platby na dobierku, ktorý sa pri tomto kupujúcim zvolenom spôsobe platby účtuje vždy a je uvedený na www.lekarenprivahu.sk časti DOPRAVA A PLATBA. Žiadne náklady na doručenie nebude predávajúci účtovať ani pri osobnom prevzatí tovaru kupujúcim v Kamennej lekárni.
 7. Pri osobnom odbere tovaru v Kamennej lekárni je predávajúci, resp. jeho zamestnanec oprávnený si od osoby preberajúcej tovar vyžiadať aj doklad totožnosti k nahliadnutiu, aby si overil správnosť výdaja objednávky. Predávajúci, resp. jeho zamestnanci nie sú oprávnení údaje z dokladu totožnosti nijakým spôsobom evidovať, zaznamenávať ani kopírovať. V odôvodnených prípadoch je predávajúci oprávnený tovar nevydať osobe, ktorá odmietne preukázať svoju totožnosť.
 8. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru iba na území Slovenskej republiky. Objednávky z iných krajín posúdi predávajúci individuálne podľa platnej legislatívy. Výška Súvisiacich nákladov ako aj dodacie lehoty platia iba pri objednávkach v rámci Slovenskej republiky.
 9. O stave objednávky sa môže kupujúci informovať telefonicky na kontaktnom čísle uvedenom na webovej stránke alebo emailom na eshop@lekarenprivahu.sk
 10. Presné podmienky prepravy a Súvisiace náklady sú uvedené na www.lekarenprivahu.sk v časti DOPRAVA A PLATBA.

 

ČLÁNOK VI

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIA

  

 1. Reklamačné podmienky a možnosti vrátenia liekov a zdravotníckych pomôcok sa v dôsledku platnej legislatívy na úseku liekov môžu odlišovať od podmienok pre odstúpenie od zmluvy a reklamácie v prípade nákupu doplnkového sortimentu.
 2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu pri doplnkovom sortimente (§ 7 a nasl. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku):
 1. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je doplnkový sortiment (napr. kozmetika, výživové doplnky, čaje, detská výživa a pod.) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 2. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy osobne v Kamennej lekárni počas prevádzkovej doby, na e-mailovú adresu: na e-mailovú adresu: eshop@lekarenprivahu.sk alebo písomne na adresu kamennej lekárne a súčasne sídla spoločnosti. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 3. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie zvolené spotrebiteľom a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu vyššie uvedené platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
 4. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 5. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je o. i. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze alebo predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 1. Reklamáciu liekov a zdravotníckych pomôcok/odstúpenie od kúpnej zmluvy upravuje čl. VII týchto OP a REKLAMAČNÝ PORIADOK INTERNETOVEJ LEKÁRNE.
 2. Základná záručná doba na tovar je 24 mesiacov, ak nie je pri konkrétnom tovare uvedená iná záručná doba. Záručná doba dodaného tovaru začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 3. Reklamačné podmienky tovaru sú uvedené v REKLAMAČNOM PORIADKU INTERNETOVEJLEKÁRNE.

 

ČLÁNOK VII

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE VRÁTENIE LIEKU ALEBO ZDRAVOTNÍCKEJ POMÔCKY

 

 1. Kupujúci môže vrátiť LIEK, ak zásielka obsahuje
 1. liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,
 2. iný počet balení lieku, ako bol objednaný,
 3. liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,
 4. poškodený vnútorný obal lieku,
 5. liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) zákona o liekoch,
 6. liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.
 1. Kupujúci môže vrátiť ZDRAVOTNÍCKU POMÔCKU, ak zásielka obsahuje :
 1. poškodenú zdravotnícku pomôcku,
 2. iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,
 3. zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,
 4. zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,
 5. zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.

 

 1. Lieky a zdravotnícke pomôcky je možné vrátiť z dôvodov uvedených v bode 1. a 2. tohto Článku VII týchto OP do siedmich (7) dní od ich prevzatia kupujúcim a to nasledovným spôsobom:
 1. odovzdaním lieku / zdravotníckej pomôcky v Kamennej lekárni počas prevádzkovej doby; alebo
 2. zaslaním poštovej zásielky na adresu Kamennej lekárne. Zásielka musí obsahovať vrátený liek / zdravotnícku pomôcku a krátky list (písomnú informáciu), v ktorom kupujúci uvedie, že vracia liek / zdravotnícku pomôcku spolu s dôvodom takéhoto vrátenia.
 1. Vrátené lieky, resp. zdravotnícke pomôcky musia byť s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou, záručným listom a kópiou dokladu o kúpe.
 2. Ak ide o liek / zdravotnícku pomôcku vrátenú kupujúcim z dôvodov podľa bodov 1. a 2. tohto Článku VII OP, predávajúci je povinný prevziať vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote štrnástich (14) dní odo dňa vrátenia lieku / zdravotníckej pomôcky kúpnu cenu, ktorú kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov na doručenie zásielky.
 3. Ak sa nejedná o vrátenie lieku / zdravotníckej pomôcky kupujúcim z dôvodov uvedených v bode 1 alebo 2 tohto článku (t. j. § 6 ods. 1 a 2vyhlášky MZ SR č. 21/2012 Z.z.); je predávajúci povinný o tom informovať kupujúceho a vrátiť mu jeho tovar. Ak bolo vrátenie lieku/zdravotníckej pomôcky uskutočnené z dôvodov uvedených v bodoch 1. resp. 2. tohto článku, vrátenie lieku/zdravotníckej pomôcky sa považuje za odstúpenie od zmluvy vo vzťahu k vrátenému lieku/ zdravotníckej pomôcke.

 

ČLÁNOK VIII

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. Prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sú spracúvané osobné údaje kupujúcich v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) je spoločnosť ALBINUS s.r.o. so sídlom E. Belluša 6936/12, 921 01 Piešťany, IČO: 51 433 257, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Odd. Sro, vl. č. 41879/T. V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať: Poštou na adrese: ALBINUS s.r.o. so sídlom E. Belluša 6936/12, 921 01 Piešťany, E-mailom: eshop@lekarenprivahu.sk ; zodpovedná osoba: Milota Súkupová.
 2. Predávajúci informuje kupujúceho, že jeho osobné údaje budú spracúvať nasledujúci sprostredkovatelia: • ALBINUS s.r.o. so sídlom E. Belluša 6936/12, 921 01 Piešťany, IČO: 51 433 257, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Odd. Sro, vl. č. 41879/T, • Q7 digital media s.r.o., sídlo : Vajanského 58, 921 01 Piešťany, IČO : 36 237 141.
 3. Osobné údaje kupujúceho predovšetkým meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefonický a emailový kontakt, bankové spojenie, hodnota objednávky, dátum a čas zadania objednávky, informácie o objednanom tovare (vrátane napr. názvu lieku, zdravotníckej pomôcky, liekovej formy, množstva liečiva v jednej dávke lieku, množstvo objednaného tovaru, veľkosť balenia), spracúva prevádzkovateľ, resp. sprostredkovateľ bez súhlasu kupujúceho ako dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie jeho osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorej je kupujúci zmluvnou stranou. Právnym základom spracúvania osobných údajov kupujúceho je teda ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, ale tiež § 4 ods. 2 písm. b) a nasl. Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 21/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie, definujúci osobné údaje, ktoré je objednávateľ (teda kupujúci) povinný v prípade internetovej objednávky uviesť. Bez spracovávania osobných údajov by nebolo možné kúpnu zmluvu realizovať. Účtovné doklady evidujeme a uchovávame pre účely plnenia našich povinností podľa právnych predpisov o účtovníctve a daňových zákonov.
 4. Spracúvanie osobných údajov je realizované za účelom evidencie a riadneho vybavenia predaja a dodania tovaru, prípadne následnej reklamácie prostredníctvom internetovej lekárne, odstúpenia od zmluvy a účtovnej evidencie obchodných prípadov. Vaše osobné údaje využívame v procese vybavovania Vašej objednávky aj na komunikáciu s Vami (napr. zasielanie informácie o potvrdení objednávky, o stave jej vybavovania, odoslaní tovaru, prevzatie/neprevzatie/vrátenie tovaru, žiadosť o doplňujúce informácie a pod).
 5. Spracúvanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvy je realizované po dobu potrebnú na riadne vybavenie objednávky, dodanie tovaru a splnenie práv a povinností predávajúceho a kupujúceho vyplývajúcich zo zmluvy (napr. trvanie záručnej doby, čas potrebný na vybavenie prípadnej reklamácie a pod.). Ak sa jedná o účtovné dokumenty, právne predpisy nám prikazujú uchovávať účtovné dokumenty po dobu 10 rokov od konca roka, ku ktorému sa vzťahujú.
 6. Prevádzkovateľ umožňuje kupujúcemu vytvoriť zákaznícke konto, ktoré slúži kupujúcemu pre uľahčenie jeho nákupu a prípadného budúceho nákupu v internetovej lekárni (ďalej len „registrácia“). Nakoľko registrácia je povinná, právnym základom spracovávania osobných údajov je v tomto prípade súhlas kupujúceho ako dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Súhlas vyjadrí kupujúci registrovaním v registračnom formulári. V zákazníckom konte sú spracovávané nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, kontaktné údaje, heslo, údaje o realizovaných nákupoch (vrátane napr. názvu lieku, zdravotníckej pomôcky, liekovej formy, množstva liečiva v jednej dávke lieku, množstvo objednaného tovaru, veľkosť balenia, hodnota nákupu, uplatnenie zliav). Dotknutá osoba môže svoje zákaznícke konto kedykoľvek zrušiť, alebo zaslať odvolanie súhlasu so spracovávaním osobných údajov na ALBINUS s.r.o. so sídlom E. Belluša 6936/12, 921 01 Piešťany alebo e-mailom na: eshop@lekarenprivahu.sk
 7. Na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) prevádzkovateľ spracováva údaje o tom, či si zásielky objednané na dobierku resp. pri osobnom vyzdvihnutí v kamennej lekárni s platbou pri prevzatí kupujúci riadne preberá. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je v tomto prípade záujem na efektívnom dodávaní tovaru, znižovaní nákladov na balenie a transport tovaru, ako aj ochrana životného prostredia (zníženie zaťaženia v dôsledku zbytočnej prepravy neprevzatej zásielky do miesta určenia a zmiesta určenia). Kupujúcemu, ktorý si neprevezme zásielku objednanú na dobierku, môže byť webovým portálom internetového obchodu ponúknutý iba spôsob platby vopred. Samozrejme, kupujúci má podľa čl. 21 GDPR právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týka a  ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu. Informácie uvedené v tomto bode spracovávame po dobu 12 mesiacov.
 8. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci môže poskytnúť a sprístupniť niektoré osobné údaje uvedené v objednávke, ktoré sú nevyhnutné na riadne vybavenie objednávky ďalším osobám, s ktorými predávajúci spolupracuje alebo bude spolupracovať pri realizácii predaja tovaru kupujúcemu (kuriér, pošta, banka a pod.). Prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov do tretích krajín ani osobné údaje nezverejňuje.
 9. Kupujúci, ako dotknutá osoba má právo (i) na základe písomnej (vrátane elektronickej) žiadosti na prístup k svojim osobným údajom (najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú údaje spracúvané, kategórie spracúvaných údajov, účel spracúvania, zdroj ich získania, dobu ich uchovávania); (ii) na opravu nesprávnych, resp. doplnenie neúplných údajov; (iii) obmedzenie spracúvania údajov podľa čl. 18 GDPR (napr. ak sú údaje nesprávne, alebo spracovávané nezákonne); (iv) získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi podľa podmienok uvedených v čl. 20 GDPR; (v) namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie v prípadoch, keď sa osobné údaje spracovávajú na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to za podmienok uvedených v čl. 21 GDPR; (vi) na vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo v prípadoch stanovených v čl. 17 GDPR. Ak sa domnievate, že dochádza k porušovaniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov či GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; www.dataprotection.gov.sk.

 

 

ČLÁNOK IX

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

 1. Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže spotrebiteľ svoje práva a nároky voči predávajúcemu uplatniť aj cestou alternatívneho riešenia sporu subjektom alternatívneho riešenia sporov. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 2. Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013), spotrebiteľ môže akékoľvek svoje práva a nároky voči predávajúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky predávajúceho voči spotrebiteľovi môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Spotrebiteľ alebo predávajúci môžu uplatniť svoje práva a nároky prostredníctvom platformy riešenia on-line sporov podaním sťažnosti na stránkehttp://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htmV prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte predávajúceho na eshop@lekarenprivahu.sk  

 

ČLÁNOK X

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Prílohou týchto OP je aj REKLAMAČNÝ PORIADOK INTERNETOVEJ LEKÁRNE PRI VÁHU, ktorý je zverejnený na www.lekarenprivahu.sk v časti „ Reklamácie a sťažnosti“.
 2. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa s týmito OP oboznámil v znení, v akom boli uverejnené na internetovej stránke www.lekarenprivahu.sk v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúceho, ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.
 3. Tieto OP nadobúdajú účinnosť dňa 01.11.2020.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ustanovenia týchto OP. Zmena účinnosti OP nastáva momentom ich zverejnenia na webovom sídle predávajúceho www.lekarenprivahu.sk ,ak nie je na webovom sídle alebo vo OP uvedená iná informácia; ustanovenie § 3 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku týmto nie je dotknuté (t.j. informácie zaslané spotrebiteľovi podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 102/2014 Z. z. zostávajú neoddeliteľnou súčasťou už uzatvorenej zmluvy a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán).